Přidat inzerát

Provozní podmínky

1) Úvodní ustanovení

1.1. Následující podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.bazar-modanet.cz třetími osobami – uživateli, zejména pravidla pro inzerci, odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek.

1.2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu bazar-modanet.cz, uzavřené nepísemnou formou na dobu neurčitou mezi provozovatelem a uživatelem. Tyto podmínky jsou platné jak pro registrovaného uživatele, který na tyto podmínky přistupuje při registraci, tak pro neregistrovaného uživatele, který přes potvrzovací e-mail vstupuje do svého dočasného účtu. Aktuální znění těchto podmínek je vždy přístupné  na stránkách portálu v textové formě i ve formátu umožňující stažení a archivaci.

1.3. Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, jsou v tomto článku vymezeny pojmy, použity v následujícím významu:

- Bazar, server nebo portál – inzertní portál „Bazar-modanet.cz“, provozovaný pod doménou stejného znění
- Provozovatel – Provozovatelem je JUMBOHAND s.r.o.
- Uživatel – každá osoba, která portál používá, při využívání tohoto portálu přistoupila k těmto podmínkám, nabízející zboží jako prodávající a uzavírání kupních smluv jako kupující. Definice platí pro registrovanou i neregistrovanou osobu.
- Prodávající – Uživatel, který se na portál registroval, nebo si zřídil dočasný účet, a který prostřednictví portálu aktivně nabízí zboží k prodeji ostatním Uživatelům
- Kupující – Uživatel, registrovaný či si zřídil dočasný účet, který má zájem odpovědět na inzerát s nabídkou zboží , a uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu o koupi nabízeného zboží.
- Zboží – hmotná, penězi ocenitelná věc, nabízená prodávajícími na portálu, pokud není v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy.

2) Registrace a členství

2.1. Provozovatel nabízí několik úrovní členství (V současné době je k dispozici základní registrace zdarma. O možnosti placeného členství Vás budeme informovat). Pro jednorázové akce je možnost neregistrovaného uživatele, kdy má zřízený dočasný účet za účelem konkrétní akce na portálu. Základní registrace je zdarma.

2.2. K procházení nabídek na portálu není třeba být registrovaný, k objednávce nebo reakci na nabídku je třeba minimálně zřízení dočasného účtu, případně základní registrace.

2.3. Vyšší stupeň členství je podmíněn registrací uživatele, není možné mít vyšší úroveň na dočasném účtu, je však možné si dočasný účet převést na základní registraci zdarma.

2.4. Během trvání uživatelského účtu je možné přecházet různě mezi stupni členství. Uživatel si může určitý stupeň prodloužit, nebo se mu změní stupeň členství podle uhrazeného poplatku ihned po ukončení trvání členství předešlého.

2.5. Na provedení registrace není právní nárok, provozovatel je oprávněn jakoukoliv registraci odmítnout a neprovést bez udání důvodů. Stejně tak je oprávněn účet uživatele zablokovat, což neznamená jeho zrušení.

2.6. Na portálu je zakázáno vytvářet duplicitní nebo vícečetné registrace. Pokud bude tato skutečnost potvrzena, dojde nejen k zablokování vícečetných účtů, ale také účtu hlavního.

2.7. Za vážně porušení těchto podmínek je i skutečnost, kdy se uživatel zaregistruje pod jiným účtem za účelem obcházení těchto podmínek nebo za účelem jiným, než pro který je portál určen.

3) Práva a povinnosti provozovatele

3.1. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat či zamítat inzeráty, které pocházejí od neregistrovaného inzerenta. Provozovatel tyto inzeráty kontroluje svými editory a pokud je zjištěno, že nesplňují podmínky Bazar-modanet.cz, mají právo do něj zasáhnout a přímo smazat. Provozovatel může smazat inzerát bez nároku náhrady za Topování.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, uvedenými podmínkami nebo dobrými mravy a to bez náhrady a povinnosti zadavatele inzerátu informovat.

3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu.

3.4. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozích oznámení služby serveru Bazar-modanet.cz přidávat, upravovat nebo rušit.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda inzeráty zveřejňované na serveru nejsou duplicitní. Dále je oprávněn tyto duplicitní inzeráty ze serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo u nových inzerentů ověřit platnost zadané e-mailové adresy prostřednictvím ověřovacího e-mailu. V případě, že inzerent zadá k inzerátu e-mail, který není provozovatelem ověřen, vyhrazuje se provozovatel právo inzerát nezveřejnit do doby, než bude emailová adresa řádně ověřena.

3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga nebo internetové adresy serveru do fotografií připojených uživatelem k Inzerátu zobrazovaných na serveru. Uživatel uděluje vložením fotografií k inzerátu okamžitě bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru ke způsobu užití v souladu s určením serveru Bazar-modanet.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

3.8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu původ, dodání, zaplacení nebo upotřebitelnosti nabízených věcí. Vztah mezi inzerentem a zájemcem se řídí občanským zákoníkem. Odpovědnost za dodání a převzetí zboží nese plně inzerent a zájemce.

3.9. Přestože provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému serveru. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Bazar-modanet.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Bazar-modanet.cz mohla vzniknout uživatelům ci třetím osobám.

3.10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazar-modanet.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazar-modanet.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

3.11. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatelů uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutí do systému třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

3.12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bazar-modanet.cz ani za způsob jakým služby Bazar-modanet.cz využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

3.13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat. Informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za správnost informací uveřejněných na těchto stránkách a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.

3.14. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít inzerentovi přístup k jeho účtu na serveru a zároveň vymazat celou historii inzerátů inzerentům, kteří se po dobu jednoho roku na server nepřihlásili.

4) Práva a povinnosti uživatele

4.1. Při využití služeb serveru je uživatel povinen uvést platnou e-mailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák. č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.2. Zakazuje se uvádět do nadpisu inzerátu název firmy, telefon či URL adresu. Je zcela zakázáná inzerce firem. Zakázané je taktéž vkládání inzerátů s reklamou na inzertní servery se stejným zaměřením jako server Bazar-modanet.cz.

4.3. Uživatel odpovídá za obsah inzerátu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu. Uživatel je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto provozní podmínky, Pravidla inzerce a příslušné právní předpisy. Uživatel odpovídá za to, že obsahem inzerátu a nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

4.4. Uživatel nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží, vyjímkou jsou inzeráty inzerující nové nepoužité produkty, u nich je možné připojit fotografie, které nezobrazují konkrétní produkt (ten, který nabízíte), ale fotografie musí bezvýhradně zobrazovat nabízený produkt, který odpovídá originálu. Provozovatel si vyhrazuje právo ze serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito podmínkami a pravidly pro inzerci.

4.5. Uživatel je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží.

4.6. Uživatel je povinen v jednom inzerátu inzerovat pouze jeden typ zboží nebo služeb. Uživatel je oprávněn v jednom inzerátu inzerovat tentýž typ zboží ve více exemplářích.

4.7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v sekci „Moje inzeráty“ ve svém profilu.

4.8. Uživatel je povinen vkládat na server pouze inzeráty, které jsou v souladu s pravidly pro inzerci, a které jsou dostupné na internetové adrese www.bazar-modanet.cz/pravidla-inzerce.html.

4.9. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

4.10. Uživatel bere na vědomí, že součástí poskytnutí služby může být i obchod, který podléhá regulaci ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

5) Ochrana osobních údajů a pravidla zasílání obchodních sdělení

5.1. Veškeré údaje osobní povahy se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokud není v podmínkách uvedeno jinak.

5.2. Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel provozovateli uděluje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb portálu. Původce těchto e-mailů je provozovatel portálu, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. SPAM ze strany provozovatele. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit provozovateli serveru prostřednictvím možnosti ODPOVĚDĚT na přijatý e-mail a v předmětu napsat NEZASÍLAT.

5.3. Provozovatel je oprávněn požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností provozovatelem. Předání těchto osobních údajů je dobrovolné.

5.4. Uživatel má právo kdykoliv, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, požádat o zrušení a odstranění jeho osobních údajů z naší databáze, případně zrušení celého registrovaného účtu. U bezproblémových účtů dojde k vymazání z databáze za 1 měsíc od doručení žádosti, u účtu s negativním hodnocením dojde k vymazání až po 3 měsících od doručení žádosti.

5.5. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, bude-li to nezbytné, z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, proti provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva provozovatele, propojených serverů nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto serveru, nebo třetích osob. Taktéž je provozovatel oprávněn předat údaje uživatele na žádost Policie ČR.

5.6. Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození, adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje samotná e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru).

5.7. K ověření identity uživatele je provozovatel oprávněn si vyžádat kopii (scan) občanského průkazu uživatele z obou stran, se zaslepeným číslem obč. průkazu, rodným číslem a strojově čitelnými údaji. Ostatní údaje musí být viditelné. Zaslané kopie obč. průkazu slouží pouze k jednorázovému ověření identity uživatele a nejsou provozovatelem dále uchovávány.

5.8. Osobní údaje předané provozovateli jsou uchovávány a zpracovávány v rozsahu, v jakém byly uživatelem poskytnuty při vytvoření uživatelského účtu, a to po dobu existence uživatelského účtu nebo po dobu trvání jakýchkoliv závazků uživatele vůči provozovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle.

5.9. Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

5.10. V případě důvodného podezření na straně uživatele z toho, že provozovatel zpracovává jejich osobní údaje v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je uživatel oprávněn provozovatele požádat o vysvětlení a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

5.11. Provozovatel nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis. Provozovatel v žádném případě neprodává kontaktní údaje uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

6) Autorská práva

6.1. Bazar-modanet.cz náleží veškerá práva duševního vlastnictví ke službě a webovým stránkám a všem souvisejícím materiálům.

6.2. Obsah webových stránek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele kopírován, přenášen do jiných systémů, zveřejňován, distribuován nebo používán k vytváření odvozených děl.

6.3.  Na tomto serveru jsou zobrazovány reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje o návštěvách uživatele na tomto nebo jiných serverech k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají.

6.4. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání na portálu nebo jiných funkcí portálu, za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek portálu softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Uživatel dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným uživatelům nebo třetím osobám.

6.5. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 SB., autorský zákon (dále jen příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv, udělených ve vztahu k těmto příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká provozovateli povinnost tyto příspěvky jakkoliv užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoliv, na základě vlastního uvážení, odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění provozovateli k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

6.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga nebo internetové adresy serveru do fotografií připojených uživatelem k Inzerátu zobrazovaných na serveru. Uživatel uděluje vložením fotografií k inzerátu okamžitě bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru, ke způsobu užití v souladu s určením severu Bazar-modanet.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

6.7. Kromě případů uvedených výslovně v těchto podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb serveru, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoliv účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám. Uživatel nesmí služby serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb serveru jinými osobami. Uživatel se nesmí jakýmkoli způsobem pokoušet získávat jakékoli materiály či informace, týkající se služeb serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných správcem.

7) Bezpečnost hesla

7.1. Přístup k účtu uživatele a jeho používání je uživateli umožněno prostřednictvím kombinací přihlašovacího jména a hesla, které si uživatel stanoví při registraci.

7.2. Provozovatel nenese odpovědnost za dobrovolně zveřejněné data uživatelem v inzerátu. Uživatel se zavazuje udržet přihlašovací jméno a heslo v tajnosti a zejména zamezit k nim přístupu třetích osob a nedovolit tak neoprávněné použití služby.

7.3. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat provozovatele o případném porušení bezpečnosti svého přihlašovacího účtu.

8) Změna podmínek

8.1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách portálu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění podmínek na portálu. Je v zájmu uživatele, aby průběžně znění podmínek sledoval.

8.2. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, mají možnost sdělit provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost portálu nebo provozovatele, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránkách portálu. Není-li uživatel spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s provozovatelem, je oprávněn obrátit se se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení, se může uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

8.3. Tyto podmínky jsou uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 Občanského zákoníku a jsou dostupné na adrese http://www.bazar-modanet.cz/provozni-podminky.html. Uživatelé jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu formou zkopírování textu ze stránek portálu, nebo pořízení printscreenů.

8.4. Provede-li provozovatel změny podmínek, je povinen to oznámit uživatelům a obchodníkům na stránce http://www.bazar-modanet.cz. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně, dopisem zaslaným na adresu provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail provozovatele. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění.

9) Závěrečné ustanovení:

9.1. Vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí těmito podmínkami, právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

9.2. V případě, že by se některá ustanovení těchto podmínek stala z jakéhokoli důvodu neplatná, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo bezúčinnost ostatních částí podmínek.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 25.03.2014